2022-03-10 08:25:20

U osnovnoj školi Petar Zoranić Stankovci održana je radionica u sklopu projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Stankovci“

U četvrtak, 03.03.2021. godine, u sklopu projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Stankovci“ KK.06.3.1.16.0082 održana je radionica za učenike osnovne škole Patar Zoranić s ciljem jačanja svijesti o važnosti pravilnog odvajanja otpada te korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta. 

Ciljne skupine na koje projektne aktivnosti direktno utječu su svi stanovnici općine Stankovci no skupina na koju se projektom posebno želi utjecati su najmlađe generacije u vrtićima i osnovnim školama. Pravovremena edukacija predstavlja  način za stvaranje pozitivnih navika koje će se razvijati tijekom ostatka života.

Svrha projekta "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Stankovci" KK.06.3.1.16.0082 je doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te potaknuti zajednicu na odvojeno prikupljanje otpada isticanjem važnosti ljudskog faktora.

Ukupna vrijednost projekta: 245.100,00 HRK a 85% ukupnog iznosa sufinancirano je sredstvima Kohezijskog fonda, a 15% sredstvima općine Stankovci

Ono što općina Stankovci želi ostvariti provedbom projekta je smanjiti količine neadekvatno odloženog otpada, pripremiti ga za ponovnu uporabu, potaknuti stanovništvo na recikliranje i zbrinjavanje otpada. Takav sustav daje naglasak na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje i recikliranje postojećih materijala i proizvoda, ono što se smatralo otpadom može se pretvoriti u resurs.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.


Osnovna škola "Petar Zoranić" Stankovci